| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

clubohionet

Page history last edited by clubohionet 4 months, 2 weeks ago

แอลกอฮอล์เป็นพิษกับ 7 สัญญาณเตือนอันตราย บทความแนะนำความรู้ทั่วไปในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค แอลกอฮอล์เป็นพิษ คือ อะไร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและเร็วเกินไป อาจจะทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เพราะตับที่ทำหน้าที่ในการขับแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือด ไม่สามารถขับแอลกอฮอล์ออกได้ทัน

อาการของแอลกอฮอล์เป็นพิษ ไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แสดงอาการออกมาชัดเจนได้ และหากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 12 ดื่มขึ้นไปเกินมาตรฐานในระยะเวลาอันสั้น หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีโอกาสเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษสูงมากขึ้น

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.